Způsob práce v psychoterapii

V psychoterapii jde o léčebné působení psychologickými prostředky, jako jsou rozhovor, neverbální chování, práce s emocemi, vytvoření vztahu mezi terapeutem a klientem...V jejím průběhu dochází k změnám v prožívání i v chování klienta. Jako každá činnost, i psychoterapie má svoje silné a slabé stránky.

Pozitiva psychoterapie

Psychoterapie může napomáhat zvládání těžkostí, zdolávání náročných životních situací. Může být také prostředkem k osobnostním změnám a sebeporozumění. Zároveň může přispět k úpravě různých příznaků a k vnitřnímu uvolnění.

Negativa psychoterapie

Psychoterapie se věnuje problematickým aspektům v životě klienta/klientky a dotýká se citlivých míst, a to může být nepříjemné. Především v počáteční fázi terapie se může stav přechodně zhoršit.

Způsob práce v Terapii zaměřené na člověka

Základním pilířem terapie zaměřené na člověka je empatický rozhovor. Prostřednictvím něho se spolu s klientem/klientkou snažíme o chápající a citlivé prozkoumávání těžkostí, myšlenek a pocitů, o lepší porozumění jeho/její prožívání. Nenabízím „osvědčené“ rady a nevynáším „soudy“, ale snažím se podporovat klienta/klientku v tom, aby si dovedl/a poradit sám/sama. Podstatou takového způsobu práce není vedení, ale doprovázení klienta/klientky. Jde taky o to, abychom se tomu, s čím klient/klientka přijde, věnovali formou, která mu/jej bude vyhovovat.

Jak to probíhá

Během prvního setkání, dochází k vzájemnému poznání se a objasňování toho, co od setkání a od terapie obě strany očekávají. Od prvního okamžiku je důležité vytvoření bezpečné atmosféry tak, aby přicházející člověk chtěl popsat své problémy, očekávání, možná i své zkušenosti nebo obavy související s psychoterapií. Terapeutická hodina trvá 50 minut. Frekvenci setkávání si určujeme po vzájemné dohodě, obvykle však jednou týdne.

Ukončení terapie nastává po vzájemné dohodě a je vhodné tomu věnovat alespoň jedno setkání.

Termín prvního sezení je potřebné domluvit telefonicky, příp. mailem. Nepotřebujete žádné doporučení.